όροι χρήσης

Ι.
Η δικτυακή πύλη litart.gr λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους καθώς και τους όρους χρήσης οι οποίοι παρατίθενται στη συνέχεια. Η επίσκεψη και κάθε είδους χρήση της πύλης αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της δικτυακής πύλης.

 

ΙΙ.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε συνεπώς να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 

ΙΙΙ.
Ως γενικό νομοθετικό πλαίσιο: οι νόμοι υπ. αρ. 2121/93 (όπως αυτοί ισχύουν πλέον μετά τις τροποποιήσεις που έχουν επιφέρει οι Ν. 2819/2000, 3057/2002 και 3524/2007) και 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις αντίστοιχα των Ν. 3471/2006, 3625/2007 και 4139/2013) καθώς και οι συναφείς αυτών αλλά και όσοι τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον και αφορούν τη θεμιτή χρήση, τους χρήστες και τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και την επεξεργασία πνευματικών δεδομένων, τηρούνται απαρέγκλιτα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

IV.
Το litart.gr προσφέρει στους επισκέπτες / αναγνώστες του (εφ΄ εξής «χρήστες»), πληθώρα υπηρεσιών λογοτεχνικού και γενικότερα καλλιτεχνικού περιεχομένου.

 

V.
Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο litart.gr διέπονται και θα διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός και εάν ρητά αναφέρεται ή προβλεφθεί κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.

 

VI.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες της για προσωπική χρήση. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή, σαφή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

VII.
Τα κείμενα που θα αναρτώνται στην παρούσα δικτυακή πύλη αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών τους, οι οποίοι παραχώρησαν στο litart.gr το δικαίωμα δημοσίευσης. Τα κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

 

VIII.
Πέραν των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιστοσελίδα υπόκειται και στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το litart.gr σέβεται και τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα στοιχεία που δηλώνονται στις περιπτώσεις επικοινωνίας των χρηστών με την ιστοσελίδα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανέναν τρόπο δε δημοσιοποιούνται ούτε αποτελούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

 

ΙΧ.
Το litart.gr διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών, καθώς και στον δικτυακό χώρο που παρέχει στους χρήστες του, να προβάλλει το λογότυπό του και να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης και μεγέθους (stamp, banner, pop up,Webover, full view, popup, intersistial, Advertorials, text links κτλ.).

 

Χ.
Σύμφωνα με το νόμο, η παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω οποιουδήποτε κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου της δικτυακής πύλης (ιστοσελίδας) litart.gr σύμφωνα με τους όρους του παρόντος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η επικάλυψη του λογοτύπου του litart.gr, καθώς και η επικάλυψη ή η παρεμπόδιση της προβολής διαφημιστικών Banners κτλ.) απαγορεύονται ρητώς.

 

ΧΙ.
Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες του litart.gr και των υπηρεσιών του με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

 

ΧΙΙ.
Το litart.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 

ΧΙΙΙ.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του litart.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσεως.

 

ΧIV.
Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της δικτυακής πύλης και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

ΧV.
Ειδικής και αυτοτελούς προστασίας, τέλος, τυγχάνουν τα γραφιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας, των οποίων απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μορφής και είδους αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, απομίμηση ή χρήση.

 

XVI.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.

 

XVII.
Σε ό, τι δε τέλος αφορά στην πολιτική διαχείρισης σχολίων:

Ο κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων του.

Ωστόσο, η Συντακτική Ομάδα του litart.gr μπορεί να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και χωρίς την υποχρέωση αιτιολογίας, στην διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι δεν πληρoί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, ρατσιστικό ή έχει στόχο να μειώσει ή να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα μας, και γενικότερα εάν κριθεί ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

 

XVIII.
Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων εν γένει στη χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη / χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.